Jesus Compared to Melchizedek

Hebrews 7

11 על כן אלו היתה שלמות על ידי כהנת בני לוי אשר בה נתנה התורה לעם למה זה צריך לקום עוד כהן אחר על דברתי מלכי צדק ולא יאמר על דברתי אהרן׃ 12 כי בהשתנות הכהנה מן הצרך שתשתנה גם התורה׃ 13 כי אשר מדבר בו כזאת הוא משבט אחר אשר מעולם לא שרת איש ממנו את המזבח׃ 14 כי גלוי לכל אשר אדנינו זרח מיהודה מן השבט אשר משה לא דבר אליו דבר על הכהנה׃

15 ועוד יותר ברור הוא אם יוקם על דמיון מלכי צדק כהן אחר׃ 16 אשר איננו על פי חקת בשר ודם אלא על פי כח חיים בלתי נפסקים׃

17 כי העיד עליו אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃

18 בעבור כי המצוה הקדמת הוסרה בהיותה חלושה וקצרת יד מהועיל׃ 19 כי התורה לא השלימה דבר והנה נכנסה במקומה תקוה טובה ממנה אשר נקרב על ידה לאלהים׃

20 וכפי אשר לא היתה זאת בלי שבועה׃

21 כי המה נתכהנו בלי שבועה וזה בשבועה על ידי האמר לו נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃

22 גם הברית טובה ויתרה היא אשר ישוע ערב אותה׃

23 ושם נתכהנו רבים מפני אשר המות לא הניחם להותר בארץ׃ 24 אבל זה בעמדו לעולם יש לו כהנה אשר לא תעבר ממנו׃ 25 אשר על כן יוכל גם להושיע בכל וכל את הנגשים על ידו לאלהים כי חי הוא תמיד להפגיע בעדם׃

26 כי נאוה לנו כהן כזה שהוא חסיד ותמים וטהור ונבדל מן החטאים ונשא מהשמים׃ 27 אשר איננו צריך יום יום ככהנים הגדולים ההם להקריב בראשונה על חטאתיו ואחרי כן על חטאת העם כי זאת עשה בפעם אחת בהקריבו את נפשו׃ 28 כי התורה העמידה לכהנים גדולים בני אדם חלשים אבל דבר השבועה הבאה אחרי התורה העמיד את הבן המשלם לעולם׃

Next Book Next Book