The Certainty of God's Promise

Hebrews 6

13 כי בהבטיח אלהים את אברהם נשבע בנפשו יען אשר אין גדול ממנו להשבע בו׃ 14 ויאמר כי ברך אברכך והרבה ארבה אותך׃ 15 ויהי בהאריך נפשו השיג את ההבטחה׃ 16 בני האדם ישבעו בגדול מהם והשבועה להם קץ כל ערעור לקיום הדבר׃ 17 על כן כאשר רצה האלהים להראות ביותר את ירשי ההבטחה כי לא תשתנה עצתו ערב אתה בשבועה׃ 18 למען על פי שני דברים בלתי משתנים אשר חלילה לאלהים לשקר בם יהיה לנו אשר נסנו עליו זרוז גדול לאחז בתקוה הנתונה לפנינו׃ 19 אשר היא לנפשנו לעוגין נכון וחזק ומגיע אל מבית לפרכת׃ 20 אשר בא שמה ישוע העבר לפנינו ויהי כהן גדול לעולם על דברתי מלכי צדק׃

Next Book Next Book