Be Ready for Every Good Work

Titus 3

1 הזכר אתם להכנע ולשמע לשרים ולשלטונים ולהיות נכונים לכל מעשה טוב׃ 2 ולבלתי גדף אדם ולחדל מריב ולהכריע לכף זכות ולהתנהג בכל ענוה לפני כל אדם׃ 3 כי גם אנחנו היינו מלפנים חסרי דעת וסוררים ותועים ועבדים לתאות ולתשוקות שנות ומתהלכים ברשעה וקנאה ושנואים ושנאים איש את אחיו׃ 4 אמנם כאשר נגלה נעם אלהים מושיענו ורחמנותו אל האדם׃ 5 אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אתנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחדוש רוח הקדש׃ 6 אשר שפך עלינו למכביר על ידי ישוע המשיח מושיענו׃ 7 למען נצדק בחסדו ונירש לפי התקוה את חיי העולמים׃ 8 נאמן הוא הדבר ורצה אני כי תקים את אלה למען אשר ישתדלו המאמינים לאלהים לעשק במעשים טובים עשות כאלה טוב הוא ומועיל לאדם׃ 9 אבל תרחק מן השאלות התפלות ומלמודי תולדות ומן הקטטות ומחלקות בעניני החקים כי אין בהן מועיל והבל הנה׃ 10 ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם ושתים שטה מעליו׃ 11 ודע כי איש כזה איש תהפכות הוא וחוטא בהרשיע את נפשו׃

Next Book Next Book