Godlessness in the Last Days

2 Timothy 3

1 וזאת תדע כי באחרית הימים יבאו עתים קשות׃ 2 כי יהיו האנשים אהבי עצמם ואהבי בצע והוללים וגאים ומגדפים וממרים באבותם וכפויי טובה ולא חסידים׃ 3 חסרי אהבה ובוגדים ומלשינים וזוללים ואכרזים ושנאי טוב׃ 4 ומסרים ופחזים וגבהי רוח והלכים אחרי תענוגים יותר מאחרי האלהים׃ 5 ואשר דמיון חסידות להם ומכחשים בכחה ואתה סור מאלה׃ 6 כי יש בהם הבאים בלאט אל הבתים ושבים נשים טעונות חטאים ונתעות בתאות שנות׃ 7 הלמדות תמיד ולעולם אינן יכלות לבוא לידיעת האמת׃ 8 כי כמו יניס וימבריס אשר קמו על משה כן גם אלה מתקוממים אל האמת אנשים אשר נשחתה דעתם ונמאסים בדבר האמונה׃ 9 אכן לא יוסיפו להצליח כי שגעונם יגלה לכל כאשר קרה גם את האנשים ההם׃

Next Book Next Book