Some Will Depart from the Faith

1 Timothy 4

1 אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים׃ 2 דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת׃ 3 אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃ 4 כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃ 5 כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃

Next Book Next Book