Qualifications for Overseers

1 Timothy 3

1 אמת הדבר איש כי יבקש לו פקידות הוא מתאוה מעשה טוב׃ 2 ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע׃ 3 כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף׃ 4 ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר׃ 5 כי אם לא ידע איש להנהיג את ביתו איככה יוכל לדאג לעדת אלהים׃ 6 ואל יהי תלמיד הדש למען לא ירהב לבו ויפל בדין המשטין׃ 7 והוא גם צריך לשם טוב בפי אלה אשר בחוץ פן יפל בחרפה ובמוקש המשטין׃

Next Book Next Book