Warning Against False Teachers

1 Timothy 1

3 הנה בלכתי למקדוניא בקשתי ממך לשבת באפסוס למען תזהיר מקצת אנשים שלא יורו תורה זרה׃ 4 ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃ 5 כי תכלית המצוה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה׃ 6 יש אשר תעו ממנה ויפנו אחרי למודי תהו׃ 7 בחשבם להיות מורי תורה ואינם מבינים מה הם אמרים ומה הם מחליטים׃

8 אבל ידענו כי התורה טובה היא אם יתנהג בה האדם כתורה׃ 9 בדעתו זאת כי חק לא הושם בעבור הצדיק אלא בעבור הסוררים והמרדים הרשעים והחטאים עשי זמה ונבלה מכי אב ומכי אם ומרצחים׃ 10 וזנים ושכבים את זכר וגנבי נפש וכזבים ונשבעים לשקר וכל מעשה הפך מן הלקח הבריא׃ 11 כפי בשורת כבוד האל המברך אשר פקדה עלי׃

Next Book Next Book