Pray for Us

2 Thessalonians 3

1 ועוד אחי התפללו בעדנו אשר ירוץ דבר יהוה ויכבד כמו גם בקרבכם׃ 2 ואשר ננצל מן האנשים התעים והרעים כי לא לכל אדם האמונה׃ 3 אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃ 4 ואנחנו בטוחים עליכם באדנינו כי תעשו וגם תוסיפו לעשות את אשר נצוה׃ 5 והאדון הוא יישר את לבבכם לאהבת האלהים ולסבלנות המשיח׃

Next Book Next Book