A Life Pleasing to God

1 Thessalonians 4

1 ועוד נבקשה מכם אחי ונזהיר אתכם באדנינו ישוע כי כאשר קבלתם מאתנו איך לכם להתהלך ולמצא חן בעיני האלהים כן תוסיפו וכן תרבו עוד׃ 2 כי ידעתם את המצות אשר נתנו לכם בשם האדון ישוע׃ 3 כי רצון האלהים היא קדשתכם אשר תתרחקו מן הזנות׃ 4 וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃ 5 ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים׃ 6 ולא יפרץ איש ויונה את אחיו בעשק כי נוקם יהוה על כל זאת כאשר כבר אמרנו והעידנו לכם׃ 7 כי לא קרא אותנו האלהים לטמאה כי אם לקדשה׃ 8 על כן הבוזה זאת לא אנשים הוא בוזה כי אם את האלהים אשר גם שם בקרבנו את רוח קדשו׃

9 ועל אהבת האחים אין צרך לכתב אליכם הלא אף אתם למודי יהוה לאהבה איש את רעהו׃ 10 וגם עשים אתם כן לכל אחיכם אשר בכל מקדוניא אך נבקשה מכם אחי אשר תוסיפו ותרבו עוד׃ 11 ותשתדלו לשבת בנחת ותעשו איש מלאכתו בעמל ידיכם כאשר צוינו אתכם׃ 12 למען תתנהגו כהגן עם אשר בחוץ ולא תצטרכו לאדם׃

Next Book Next Book