Paul's Longing to See Them Again

1 Thessalonians 2

17 ואנחנו אחי אחרי אשר שכלנו אתכם לזמן מעט בפנים ולא בלב השתדלנו ביותר לראות פניכם בתשוקה רבה׃ 18 ועל כן חפצנו לבוא אליכם אני פולוס פעם ושתים והשטן עצרנו׃ 19 כי מי תקותנו ומי שמחתנו ועטרת תפארתנו הלא גם אתם לפני אדנינו ישוע המשיח בבואו׃ 20 אמנם אתם כבודנו ושמחתנו׃

1 Thessalonians 3

1 ועל כן לא יכלנו עוד להתאפק ונועץ להותר לבדנו באתינס׃ 2 ונשלח את טימותיוס אחינו ומשרת האלהים ועזרנו בבשורת המשיח לחזק ולהזהיר אתכם על דבר אמונתכם׃ 3 שלא ימוט איש במצוקות האלה כי ידעתם אף אתם כי לזאת יעדנו׃ 4 הלא כבד אמרנו אליכם בהיותנו אצלכם כי עתידים אנחנו להלחץ כאשר גם היה ואתם ידעתם׃ 5 ובעבור כן לא יכלתי עוד להתאפק ואשלח לדעת אמונתכם כי אמרתי פן נסה אתכם המנסה והיתה לריק יגיעתנו׃

Next Book Next Book