By Faith, or by Works of the Law?

Galatians 3

1 אהה גלטים חסרי דעת מי התעה אתכם בכשפיו משמע את האמת אחרי אשר ציר בתוככם ישוע המשיח הצלוב לנגד עיניכם׃ 2 זאת לבד חפצתי ללמד מכם האם ממעשי התורה קבלתם את הרוח או משמועת האמונה׃ 3 האתם סכלים כל כך אשר החלותם ברוח ועתה תכלו בבשר׃ 4 הכזאת סבלתם לריק אם אמנם אך לריק׃ 5 הנה המפיק לכם את הרוח ופעל בכם גבורות הכי ממעשי התורה הוא עשה אלה או משמועת האמונה׃ 6 כאשר האמין אברהם באלהים ותחשב לו לצדקה׃

7 דעו אפוא כי בני האמונה בני אברהם המה׃ 8 והמקרא בראתו מראש כי האלהים יצדיק את הגוים מתוך האמונה קדם לבשר את אברהם לאמר ונברכו בך כל הגוים׃ 9 על כן בני האמונה יתברכו עם אברהם המאמין׃

Next Book Next Book