Paul Called by God

Galatians 1

11 אבל מודיע אני אתכם אחי כי הבשורה אשר בשרתי לא לפי דרך אדם היא׃ 12 כי גם אנכי לא קבלתיה מאדם ולא למדוני אתה כי אם בחזיון ישוע המשיח׃ 13 כי הלא שמעתם את דרכי אשר התהלכתי מלפנים בין היהודים ואת אשר רדפתי על יתר את עדת אלהים ואבדתיה׃ 14 ואהי הולך וחזק בדת היהודית על רבים מבני גילי בעמי בקנאתי הגדולה לקבלות אבותי׃ 15 אך כאשר היה רצון האלהים אשר הבדיל אתי מרחם אמי ויקראני בחסדו׃ 16 לגלות בי את בנו שאבשרנו בגוים מיד לא נועצתי עם בשר ודם׃ 17 גם לא עליתי ירושלים אל אשר היו שליחים לפני כי אם הלכתי לערב ומשם שבתי אל דמשק׃

18 אחרי כן מקץ שלש שנים עליתי ירושלים לראות את כיפא ואשב עמו חמשה עשר יום׃ 19 ואחר מן השליחים לא ראיתי זולתי את יעקב אחי אדנינו׃ 20 ואשר אני כתב אליכם הנה נגד האלהים כי לא אכזב׃ 21 אחרי כן באתי אל גלילות סוריא וקיליקיא׃ 22 אבל קהלות יהודה אשר במשיח הנה לא ידעו את פני׃ 23 רק זאת בלבד שמעו כי האיש ההוא אשר היה רדף אתנו מאז עתה הוא מבשר את האמונה אשר האבידה מלפנים׃ 24 ויהללו בי את האלהים׃

Next Book Next Book