Greeting

Galatians 1

1 פולוס השליח לא מבני אדם ולא על ידי בן אדם כי אם על ידי ישוע המשיח ואלהים האב אשר העירו מן המתים׃

2 וכל האחים אשר עמדי אל הקהלות אשר בגלטיא׃

3 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח׃ 4 אשר נתן את נפשו בעד חטאתינו לחלצנו מן העולם הרע הזה כרצון אלהינו אבינו׃ 5 אשר לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

Next Book Next Book