Commendation of Titus

2 Corinthians 8

16 ותודות לאלהים הנותן גם בלב טיטוס לשקד עליכם בשקידה כזאת׃ 17 כי שמע לבקשתנו ובשקידתו היתרה הלך אליכם מרצון נפשו׃ 18 ועמו יחדו שלחנו האח אשר יצא שבחו בבשורה בכל הקהלות׃ 19 ומלבד זאת גם נבחר הוא מאת הקהלות ללכת אתנו להביא החסד הזה הגבוי על ידינו לכבוד האדון ולאמץ לבבכם׃ 20 ונשמר בזאת שלא יוציא איש עלינו דבה רעה בשפעת המתנה הזאת הגבויה על ידינו׃ 21 כי משגיחים אנחנו על הטוב לא לפני האדון לבד כי גם לפני האדם׃ 22 ונשלח עמהם את אחינו אשר בחנו את שקידתו פעמים רבות בדברים הרבה ועתה הוא שקוד עוד יותר בגדל בטחונו עליכם׃ 23 אם לטיטוס הנה חברי הוא ועזרי בכם ואם לאחינו הנה שלוחי הקהלות הם ותפארת המשיח׃ 24 על כן הראו והוכיחו להם לפני הקהלות את אהבתכם ואת תהלתנו עליכם׃

Next Book Next Book