Live as You Are Called

1 Corinthians 7

17 רק יתהלך איש איש כפי מה שחלק לו האלהים וכפי מה שקרא אתו האדון וכן מתקן אנכי בכל הקהלות׃ 18 אם נמול האיש המקרא אל ימשך את ערלתו ואם ערל הוא אל ימול׃ 19 אין המילה נחשבה ואין הערלה נחשבה כי אם שמירת מצות האלהים׃ 20 איש איש במשמרתו אשר נקרא בה שם יעמד׃ 21 אם נקראת בהיותך עבד אל ירע בעיניך אלא אם תשיג ידך לצאת לחפשי בחר בזה׃ 22 כי הקרוא באדון בהיותו עבד משחרר הוא לאדון וככה גם הקרוא בהיותו חפשי עבד הוא למשיח׃ 23 במחיר נקניתם אל תהיו עבדי בני אדם׃ 24 איש איש במשמרת אשר נקרא בה אחי בזאת יעמד לפני האלהים׃

Next Book Next Book