Paul Visits James

Acts 21

17 ויהי כבאנו ירושלים ויקבלו אתנו האחים בשמחה׃ 18 וממחרת היום נכנס פולוס עמנו אל יעקב ויבאו שמה כל הזקנים׃ 19 וישאלם לשלום ויספר אחת לאחת את אשר עשה האלהים לגוים בשרותו׃ 20 וישמעו ויהללו את האלהים ויאמרו אליו הנך ראה אחינו כמה רבבות יהודים באו להאמין וכלם מקנאים לתורה׃ 21 והם שמעו עליך שמועה כי תלמד את כל היהודים אשר בקרב הגוים לסור ממשה באמרך כי אין עליהם למול את בניהם וללכת בחקות התורה׃ 22 ועתה מה לעשות הנה האסף יאסף המון העם כי ישמעו כי באת׃ 23 לכן עשה זאת אפוא אשר נאמר אליך׃ 24 הנה יש אתנו ארבעה אנשים אשר נדר עליהם אתם קח לך והטהר אתם ושלם ההוצאות בעדם למען אשר יגלחו את ראשם וידעו כלם כי שמועת שוא שמעו עליך וכי אתה בעצמך מתהלך בחקות התורה׃ 25 ועל דבר המאמינים בגוים כתבנו וגזרנו אשר לא ישמרו דבר מאלה רק להשמר מזבחי אלילים ומן הדם ומבשר הנחנק ומן הזנות׃ 26 ויקח פולוס את האנשים ויטהר אתם וממחרת בא אל המקדש ויגד כי מלאו ימי טהרתם עד כי הקרב קרבן כל אחד מהם׃

Next Book Next Book