Paul and Barnabas Separate

Acts 15

36 ויהי מקץ ימים ויאמר פולוס אל בר נבא לכה ונשובה ונפקדה את אחינו בכל עיר ועיר אשר קראנו שם את דבר יהוה ונראה מה המה׃ 37 ובר נבא יעץ לקחת אתם את יוחנן המכנה מרקוס׃ 38 אך פולוס לא אבה לקחת אתם את האיש אשר סר מעליהם בפמפוליא ולא הלך אתם במלאכתם׃ 39 ויהי רגז עד אשר נפרדו איש מאחיו ויקח בר נבא את מרקוס ויסע באניה אל קפרוס׃ 40 ופולוס בחר לו את סילא וימסרהו האחים אל חסד יהוה ויצא׃ 41 ויעבר בסוריא ובקיליקיא ויחזק את הקהלות׃

Next Book Next Book