Paul and Barnabas at Iconium

Acts 14

1 ויהי באיקניון ויבאו יחדו אל בית כנסת היהודים וידברו שם עד כי האמין המון רב מן היהודים ומן היונים׃ 2 אך היהודים אשר לא האמינו עוררו והכעיסו את נפשות הגוים על האחים׃ 3 וישבו שם ימים רבים וילמדו בבטחונם ביהוה העמיד על דבר חסדו בעשותו על ידם אתות ומופתים׃ 4 ויחלק המון העיר לחצי אלה נטו אחרי היהודים ואלה אחרי השליחים׃ 5 ויהי רגשת הגוים והיהודים עם ראשיהם להתעלל בהם ולסקלם׃ 6 ויודע להם ויברחו לערי לוקוניא אל לוסטרא ודרבי וסביבותן׃ 7 ויבשרו שם הבשורה׃

Next Book Next Book