James Killed and Peter Imprisoned

Acts 12

1 בעת ההיא שלח המלך הורדוס את ידו להרע לאנשים מן הקהל׃ 2 וימת את יעקב אחי יוחנן בחרב׃ 3 וירא כי טוב הדבר בעיני היהודים ויוסף לתפש גם את פטרוס והימים ימי חג המצות׃ 4 ויאחז אתו ויתנהו במשמר וימסרהו לארבע מחלקות של ארבעה אנשי צבא לשמרו כי אמר להעלותו אחרי הפסח לפני העם׃ 5 פטרוס היה עצור במשמר והקהלה העתירה בעדו בחזקה אל האלהים׃

Next Book Next Book