Redeeming a Poor Man

Leviticus 25

47 וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר׃ 48 אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו׃ 49 או דדו או בן דדו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל׃ 50 וחשב עם קנהו משנת המכרו לו עד שנת היבל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי שכיר יהיה עמו׃ 51 אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאלתו מכסף מקנתו׃ 52 ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היבל וחשב לו כפי שניו ישיב את גאלתו׃ 53 כשכיר שנה בשנה יהיה עמו לא ירדנו בפרך לעיניך׃ 54 ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היבל הוא ובניו עמו׃ 55 כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃

Next Book Next Book