The Resurrection

John 20

1 ויהי באחד בשבת לפנות הבקר בעוד חשך ותבא מרים המגדלית אל הקבר ותרא את האבן מוסרה מעל הקבר׃ 2 ותרץ ותבא אל שמעון פטרוס ואל התלמיד האחר אשר חשק בו ישוע ותאמר אליהם הנה נשאו את האדון מקברו ולא ידענו איפה הניחהו׃ 3 ויצא פטרוס והתלמיד האחר וילכו אל הקבר׃ 4 וירוצו שניהם יחדו וימהר התלמיד האחר לרוץ ויעבר את פטרוס ויבא ראשונה אל הקבר׃ 5 וישקף אל תוכו וירא את התכריכין מנחים אך לא בא פנימה׃ 6 ויבא שמעון פטרוס אחריו והוא נכנס אל הקבר וירא את התכריכין מנחים׃ 7 והסודר אשר היתה על ראשו איננה מנחת אצל התכריכין כי אם מקפלת לבדה במקומה׃ 8 ויבא שמה גם התלמיד האחר אשר בא ראשונה אל הקבר וירא ויאמן׃ 9 כי לא הבינו עד עתה את הכתוב אשר קום יקום מעם המתים׃ 10 וישובו התלמידים וילכו אל ביתם׃

Next Book Next Book