Before Abraham Was, I Am

John 8

48 אז יענו היהודים ויאמרו אליו הלא הטבנו אשר דברנו כי שמרוני אתה ושד בך׃ 49 ויען ישוע שד אין בי רק את אבי אני מכבד ואתם תבזוני׃ 50 אכן לא אבקש את כבודי יש אחד אשר יבקש וישפט׃ 51 אמן אמן אני אמר לכם אם ישמר איש את דברי לא יראה מות לנצח׃ 52 ויאמרו אליו היהודים עתה ידענו כי שד בך הן אברהם והנביאים מתו ואתה אמרת אם ישמר איש את דברי לא יטעם מות לנצח׃ 53 האתה גדול מאברהם אבינו אשר מת גם הנביאים מתו מה תעשה את עצמך׃ 54 ויען ישוע אם אני מכבד את נפשי כבודי מאין אבי הוא המכבד אתי אשר תאמרו עליו כי הוא אלהיכם׃ 55 ולא ידעתם אתו ואני ידעתיו ואם אמר לא ידעתי אתו אהיה כזב כמוכם אבל ידעתיו ואת דברו שמרתי׃ 56 אברהם אביכם שש לראות את יומי וירא וישמח׃ 57 ויאמרו אליו היהודים הנה אינך בן חמשים שנה ואת אברהם ראית׃ 58 ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם בטרם היות אברהם אני הוא׃ 59 אז ירימו אבנים לרגם אתו וישוע התעלם ויצא מן המקדש ויעבר בתוכם עבור וחלוף׃

Next Book Next Book