Jesus Before Herod

Luke 23

6 ויהי כשמע פילטוס את שם הגליל וישאל אם הוא איש גלילי׃ 7 וכאשר ידע כי מממשלת הורדוס הוא שלחו אל הורדוס אשר היה גם הוא בירושלים בימים האלה׃ 8 וישמח הורדוס עד מאד כראותו את ישוע כי מימים רבים אוה לראת אתו על כי שמע את שמעו ויקו לראת אות אשר יעשה׃ 9 וירב לשאל אותו והוא לא השיב אתו דבר׃ 10 ויעמדו הכהנים הגדולים והסופרים ויתחזקו לדבר עליו שטנה׃ 11 ויבז אתו הורדוס עם צבאותיו ויהתל בו וילבש אותו בגד זהורית וישלחהו אל פילטוס׃ 12 ביום ההוא נהיו פילטוס והורדוס לאהבים יחדו כי מלפנים איבה היתה בינתם׃

13 ויקרא פילטוס את ראשי הכהנים ואת השרים ואת העם׃ 14 ויאמר אליהם הבאתם לפני את האיש הזה כמסית את העם והנה אני חקרתיו לעיניכם ולא מצאתי באיש הזה אשמת מאומה מן הדברים אשר אתם טוענים עליו׃ 15 וגם הורדוס לא מצא כי שלחתי אתכם אליו והנה אין בו חטא משפט מות׃ 16 על כן איסרנו ואפטרנו׃

Next Book Next Book