Jesus Prays on the Mount of Olives

Luke 22

39 ויצא וילך כיום ביום על הר הזיתים וילכו אחריו גם תלמידיו׃ 40 ויבא אל המקום ויאמר אליהם התפללו לבלתי בוא לידי נסיון׃ 41 והוא נפרד מהם הרחק כקלע אבן ויכרע על ברכיו ויתפלל לאמר׃ 42 אבי אם רצונך להעביר מעלי את הכוס הזאת אך אל יהי כרצוני כי אם כרצונך׃ 43 וירא אליו מלאך מן השמים ויחזקהו׃ 44 ויבאו עליו חבלי מות ויוסף להתפלל בחזקה ותהי זעתו כנטפי דם ירדים לארץ׃ 45 ויקם מהתפלל ויבא אל התלמידים וימצאם ישנים מיגון׃ 46 ]74-64[ ויאמר אליהם למה תישנו קומו והתפללו אשר לא תבאו לידי נסיונ, עודנו מדבר והנה המון ואחד משנים העשר הנקרא יהודה הלך לפניהם ויקרב אל ישוע לנשק לו׃

Next Book Next Book