Jesus Foretells Wars and Persecution

Luke 21

10 ויסף דבר אליהם לאמר יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה׃ 11 והיה רעש גדול כה וכה ורעב ודבר וגם מוראים ואתות גדלות מן השמים׃ 12 ולפני כל אלה ישלחו בכם את ידיהם וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסיות ואל בתי כלאים ותובאו לפני מלכים ומשלים למען שמי׃ 13 והיתה זאת לכם לעדות׃ 14 על כן שיתו לבבכם לבלתי דאג במה תצטדקו׃ 15 כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם׃ 16 וגם תמסרו על ידי יולדיכם ואחיכם וקרוביכם ורעיכם וימיתו מכם׃ 17 והייתם שנואים לכל אדם למען שמי׃ 18 אך לא יפל משערת ראשכם ארצה׃ 19 בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם׃

Next Book Next Book