The Widow's Offering

Luke 21

1 ויבט וירא את העשירים משליכים את נדבותם לארון האוצר׃ 2 וירא גם אלמנה עניה נתנת בו שתי פרוטות׃ 3 ויאמר אמת אמר אני לכם כי האלמנה העניה הזאת נתנה יותר מכלם׃ 4 כי כל אלה התנדבו לאלהים מהעדף שלהם והיא מחסרונה את כל רכושה נתנה׃

Next Book Next Book