Jesus Cleanses the Temple

Luke 19

45 ויבא אל המקדש ויחל לגרש משם את המכרים ואת הקונים בו׃ 46 ויאמר אליהם הן כתוב ביתי בית תפלה הוא ואתם עשתים אותו למערת פריצים׃

47 ויהי מלמד יום יום במקדש והכהנים הגדולים והסופרים וגם ראשי העם מבקשים לאבדו׃ 48 ולא מצאו מה לעשות כי כל העם דבקו אחריו לשמע אתו׃

Next Book Next Book