The Triumphal Entry

Luke 19

28 ויכל לדבר הדברים האלה ויעבר לפניהם ויעל ירושלים׃ 29 ויהי בקרבו אל בית פגי ובית היני בהר הנקרא הר הזיתים וישלח שנים מתלמידיו לאמר׃ 30 לכו אל הכפר אשר ממולנו והיה בבואכם שמה תמצאו עיר אסור אשר לא ישב עליו אדם עד עתה התירו אתו והביאו׃ 31 וכי ישאל אתכם איש למה תתירהו כה תאמרו אליו יען כי האדון צריך לו׃ 32 וילכו השלוחים וימצאו כאשר דבר אליהם׃ 33 ויתירו את העיר ויאמר אליהם בעליו למה זה אתם מתירים את העיר׃ 34 ויאמרו האדון צריך לו׃ 35 ויביאהו אל ישוע וישליכו את בגדיהם על העיר וירכיבו עליו את ישוע׃ 36 ובנסעו הציעו את בגדיהם על הדרך׃ 37 ויקרב אל מורד הר הזיתים ויחלו כל המון התלמידים לשבח את האלהים בשמחה ובקול גדול על כל הגבורות אשר ראו לאמר׃ 38 ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃ 39 ומקצת פרושים אשר בתוך העם אמרו אליו רבי גער בתלמידיך׃ 40 ויען ויאמר אני אמר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים׃

Next Book Next Book