Jesus Heals a Blind Beggar

Luke 18

35 ויהי בקרבו אל יריחו והנה איש עור ישב על הדרך והוא משאל׃ 36 וישמע את קול העם העבר וידרש לדעת מה זאת׃ 37 ויגידו לו כי ישוע הנצרי עובר׃ 38 ויצעק לאמר ישוע בן דוד חנני׃ 39 וההלכים בראשנה גערו בו להחשתו והוא הרבה עוד לצעק ישוע בן דוד חנני׃ 40 ויעמד ישוע ויצו להביאו אליו ויהי כאשר קרב וישאלהו לאמר׃ 41 מה חפצך כי אעשה לך ויאמר אדני כי אראה׃ 42 ויאמר אליו ראה אמונתך הושיעה לך׃ 43 ופתאם ראה וילך אחריו הלך ושבח את האלהים וכל העם בראותם זאת נתנו תודה לאלהים׃

Next Book Next Book