The Law and the Kingdom of God

Luke 16

14 וישמעו כל זאת גם הפרושים אשר הם אהבי כסף וילעגו לו׃ 15 ויאמר אליהם אתם הם המצטדקים לפני האדם ואלהים יודע את לבבכם כי הגבה באדם תועבה הוא לפני האלהים׃

16 התורה והנביאים עד יוחנן ומן אז והלאה בשורת מלכות האלהים וכל איש בחזקה יבוא בה׃ 17 אבל נקל כי יעברו השמים והארץ מאשר יפל קוץ אחד מן התורה׃

Next Book Next Book