The Parable of the Lost Sheep

Luke 15

1 ויהי בקרב אליו כל המוכסים והחטאים לשמע אותו׃ 2 וילונו הפרושים והסופרים לאמר הנה זה מקבל את החטאים ואכל אתם׃

3 וידבר אליהם את המשל הזה לאמר׃ 4 מי זה האיש מכם אשר לו מאה כבשים ואבד לו אחד מהם ולא יטוש את התשעים ותשעה במדבר והלך אחרי האבד עד כי ימצאהו׃ 5 והיה כמצאו אתו ישימנו על כתפיו בשמחה׃ 6 ובא אל ביתו וקרא לאהביו ולשכניו יחד לאמר שמחו אתי כי מצאתי את שיי האבד׃ 7 אני אמר לכם כי כן תהיה שמחה בשמים על חוטא אחד השב יותר מעל תשעים ותשעה צדיקים אשר לא יצטרכו לתשובה׃

Next Book Next Book