Healing of a Man on the Sabbath

Luke 14

1 ויהי בבאו בשבת אל בית אחד מראשי הפרושים לאכל לחם והמה ארבים לו׃ 2 והנה איש אחד לפניו אשר גופו צבה ממים׃ 3 ויען ישוע ויאמר אל בעלי התורה ואל הפרושים לאמר המתר לרפא בשבת אם לא ויחרישו׃ 4 ויאחז בו וירפאהו וישלחהו׃ 5 ויען ויאמר אליהם מי מכם אשר חמרו או שורו יפול אל הבאר ולא ימהר להעלותו ביום השבת׃ 6 ולא יכלו להשיב על זאת דבר׃

Next Book Next Book