The Narrow Door

Luke 13

22 ויעבר בערים ובכפרים עבור ולמד וישם את דרכו לבוא ירושלים׃ 23 וישאלהו איש לאמר אדנינו המעט הם הנושעים׃ 24 ויאמר אליהם התאמצו לבוא בפתח הצר כי אמר אני לכם רבים יבקשו לבוא ולא יוכלו׃ 25 והיה מיום אשר יקום בעל הבית וסגר את הדלת ותחלו לעמד בחוץ ולדפק על הדלת לאמר אדנינו אדנינו פתח לנו וענה ואמר אליכם אינני יודע אתכם מאין אתם׃ 26 אז תחלו לאמר אכלנו ושתינו לפניך וברחבותינו למדת׃ 27 ויאמר אני אמר לכם אינני יודע אתכם מאין אתם סורו ממני כל פעלי האון׃ 28 ושם תהיה היללה וחרק השנים כאשר תראו את אברהם ויצחק ויעקב ואת כל הנביאים במלכות האלהים ואתם מגרשים החוצה׃ 29 ויבאו ממזרח וממערב ומצפון ומדרום ויסבו במלכות האלהים׃ 30 והנה יש אחרונים אשר יהיו ראשונים וראשונים אשר יהיו אחרונים׃

Next Book Next Book