Repent or Perish

Luke 13

1 ויבאו אנשים בעת ההיא ויגידו לו על דבר הגלילים אשר פילטוס ערב דמם עם זבחיהם׃ 2 ויען ישוע ויאמר אליהם החשבים אתם כי הגלילים האלה היו חטאים מכל אנשי הגליל על אשר באה כזאת עליהם׃ 3 לא כי אמר אני לכם אם לא תשובו תאבדו כלכם גם אתם׃ 4 או שמנה העשר ההם אשר נפל עליהם המגדל בשלח וימיתם החשבים אתם כי היו אשמים מכל האנשים הישבים בירושלים׃ 5 לא כי אמר אני לכם אם לא תשובו תאבדו כלכם גם אתם׃

Next Book Next Book