Do Not Be Anxious

Luke 12

22 ויאמר אל תלמידיו לכן אני אמר לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ולגופכם מה תלבשו׃ 23 הנפש יקרה היא מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃ 24 התבוננו אל הערבים אשר אינם זרעים ואינם קצרים וגם אין להם מגורה ואוצר והאלהים מכלכל אותם ומה מעלים אתם מן העוף׃ 25 ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף אמה אחת על קומתו׃ 26 ועתה הן מעט מזער אין ביכלתכם וליותר מה תדאגו׃ 27 התבוננו אל השושנים הצמחות ואינן טות ואינן ארגות ואני אמר לכם כי גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מהנה׃ 28 ואם ככה ילביש אלהים את חציר השדה אשר היום ישנו ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃ 29 גם אתם אל תדרשו מה תאכלו ומה תשתו ואל תהלכו בגדלות׃ 30 כי את כל אלה מבקשים גויי הארץ ואביכם הוא יודע כי צריכים אתם לאלה׃ 31 אך בקשו את מלכות האלהים ונוסף לכם כל אלה׃

32 אל תירא העדר הקטן כי רצה אביכם לתת לכם את המלכות׃ 33 מכרו את רכושכם ותנו צדקה עשו לכם כיסים אשר לא יבלו ואוצר בשמים אשר לא יגרע לעולם אשר גנב לא יקרב אליו וסס לא יאכלהו׃ 34 כי במקום אשר אוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם׃

Next Book Next Book