Acknowledge Christ Before Men

Luke 12

8 ואני אמר לכם כל אשר יודה בי לפני האדם גם בן האדם יודה בו לפני מלאכי אלהים׃ 9 ואשר יכחש בי לפני האדם הוא יכחש לפני מלאכי אלהים׃ 10 וכל אשר ידבר דבר חרפה על בן האדם יסלח לו והמגדף את רוח הקדש לא יסלח לו׃ 11 וכאשר יביאו אתכם אל בתי הכנסיות ולפני הרשיות והשלטונים אל תדאגו איך או במה תצטדקו ומה תדברו׃ 12 כי רוח הקדש הוא יורה אתכם בשעה ההיא את הנכון לדבר׃

Next Book Next Book