Beware of the Leaven of the Pharisees

Luke 12

1 ויהי עד כה ועד כה בהתאסף רבבות עם עד כי לחצו איש את רעהו ויחל לדבר אל תלמידיו בראשונה השמרו לנפשתיכם משאור הפרושים שהוא החנפה׃ 2 ואין דבר מכסה אשר לא יגלה ואין נעלם אשר לא יודע׃ 3 לכן כל אשר דברתם בחשך באור ישמע ואת אשר לחשתם לאזן בחדרים קרא יקרא על הגגות׃

Next Book Next Book