A Samaritan Village Rejects Jesus

Luke 9

51 ויהי כמלאת ימי העלותו והוא שם את פניו ללכת ירושלים׃ 52 וישלח מלאכים לפניו וילכו ויבאו אל אחד מכפרי השמרונים להכין לו׃ 53 ולא קבלהו על אשר היו פניו הלכים ירושלים׃ 54 ויאמרו יעקב ויוחנן תלמידיו כראותם זאת לאמר אדנינו התרצה ונאמר כי תרד אש מן השמים ותאכלם כאשר עשה גם אליהו׃ 55 ויפן ויגער בם ויאמר הלא ידעתם בני רוח מי אתם׃ 56 כי בן האדם לא בא לאבד נפשות אדם כי אם להושיעם וילכו להם אל כפר אחר׃

Next Book Next Book