The Transfiguration

Luke 9

28 ויהי כשמנה ימים אחרי הדברים האלה ויקח אליו את פטרוס ואת יוחנן ואת יעקב ויעל אל ההר להתפלל שם׃ 29 ויהי בהתפללו נשתנה מראה פניו ולבושו הלבין והבריק׃ 30 והנה שני אנשים מדברים אתו והמה משה ואליהו׃ 31 אשר נראו בכבוד והגידו את אחריתו אשר ימלאנה בירושלים׃ 32 ויהיו פטרוס ואשר אתו נרדמים ובהקיצם ראו את כבודו ואת שני האנשים העמדים עליו׃ 33 ויהי בהפרדם ממנו ויאמר פטרוס אל ישוע מורה טוב היותנו פה נעשה נא שלש סכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת ולא ידע מה דבר׃ 34 הוא מדבר כזאת והנה ענן סכך עליהם וכבואם בענן נבעתו׃ 35 ויצא קול מן הענן אמר זה בני ידידי אליו תשמעון׃ 36 ובהיות הקול נשאר ישוע לבדו והמה החשו ולא הגידו דבר לאיש בימים ההם מכל אשר ראו׃

Next Book Next Book