The Parable of the Sower

Luke 8

4 ויהי בהתאסף המון עם רב אשר יצאו אליו מעיר ועיר וידבר במשל׃ 5 הזורע יצא לזרע את זרעו ובזרעו נפל מן הזרע על יד הדרך וירמס ועוף השמים אכלו׃ 6 ויש אשר נפל על הסלע ויצמח וייבש כי לא היתה לו לחה׃ 7 ויש אשר נפל בתוך הקצים ויצמחו הקצים עמו וימעכהו׃ 8 ויש אשר נפל על האדמה הטובה ויצמח ויעש פרי מאה שערים כזאת דבר ויזעק מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃

Next Book Next Book