Jesus Raises a Widow's Son

Luke 7

11 ויהי ממחרת וילך אל עיר ושמה נעים ורבים מתלמידיו הלכים אתו והמון עם רב׃ 12 הוא קרב אל שער העיר והנה מוציאים מת בן יחיד לאמו והיא אלמנה ועמה רבים מעם העיר׃ 13 וכראות אתה האדון נכמרו רחמיו עליה ויאמר לה אל תבכי׃ 14 ויגש ויגע בארון והנשאים עמדו ויאמר עלם אמר אני אליך קומה׃ 15 ויתעודד המת ויחל לדבר ויתנהו לאמו׃ 16 ותאחז כלם רעדה וישבחו את האלהים ויאמרו כי נביא גדול קם בקרבנו וכי פקד האלהים את עמו׃ 17 ויצא הדבר הזה בכל יהודה ובכל הככר׃

Next Book Next Book