Love Your Enemies

Luke 6

27 אבל אליכם השמעים אני אמר אהבו את איביכם היטיבו לשנאיכם׃ 28 ברכו את מקלליכם והתפללו בעד מכלימיכם׃ 29 המכה אתך על הלחי הטה לו גם את האחרת והלקח את מעילך אל תמנע ממנו גם את כתנתך׃ 30 וכל השאל ממך תן לו והלקח את אשר לך אל תשאל מאתו׃ 31 וכאשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם כן תעשו להם גם אתם׃

32 ואם תאהבו את אהביכם מה הוא חסדכם כי גם החטאים אהבים את אהביהם׃ 33 ואם תיטיבו למטיביכם מה הוא חסדכם גם החטאים יעשו כן׃ 34 ואם תלוו את האנשים אשר תקוו לקבל מהם מה הוא חסדכם גם החטאים מלוים את החטאים למען יושב להם בשוה׃ 35 אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים׃ 36 לכן היו רחמנים כאשר גם אביכם רחום הוא׃

Next Book Next Book