Jesus Calls Levi

Luke 5

27 ויהי אחרי כן ויצא וירא מוכס ושמו לוי יושב בבית המכס ויאמר אליו לכה אחרי׃ 28 ויעזב את הכל ויקם וילך אחריו׃

29 ויעש לו לוי משתה גדול בביתו ועם רב של מוכסים ואנשים אחרים היו מסבים עמהם׃ 30 ]13-03[ וילונו הסופרים אשר בהם והפרושים על תלמידיו ויאמרו למה אתם אכלים אליהם הבריאים אינם צריכים לרפא כי אם החלים׃ 31 ]13-03[׃ 32 לא באתי לקרוא הצדיקים כי אם החטאים לתשובה׃

Next Book Next Book