Jesus Presented at the Temple

Luke 2

22 וימלאו ימי טהרה לפי תורת משה ויעלהו לירושלים להעמידו לפני יהוה׃ 23 כאשר כתוב בתורת יהוה כל זכר פטר רחם יקרא קדש ליהוה׃ 24 ולתת קרבן כאמור בתורת יהוה שתי תרים או שני בני יונה׃ 25 והנה איש היה בירושלים ושמו שמעון והוא איש צדיק וחסיד מחכה לנחמת ישראל ורוח הקדש היה עליו׃ 26 ולו נגלה ברוח הקדש כי לא יראה מות עד ראותו את משיח יהוה׃ 27 ויבא ברוח אל המקדש ויהי כאשר הביאו הוריו את הנער ישוע לעשות עליו כמשפט התורה׃ 28 ויקחהו על זרעותיו ויברך את האלהים ויאמר׃

29 עתה תפטר את עבדך כדברך אדני בשלום׃ 30 כי ראו עיני את ישועתך׃ 31 אשר הכינות לפני כל העמים׃ 32 אור לגלות עיני הגוים ותפארת ישראל עמך׃

33 ויוסף ואמו תמהים על הדברים הנאמרים עליו׃ 34 ויברך אותם שמעון ויאמר אל מרים אמו הנה זה מוסד לנפילה ולתקומה לרבים בישראל ולאות מריבה׃ 35 וגם בנפשך תחתר חרב למען תגלינה מחשבות לבב רבים׃

36 ותהי שם חנה אשה נביאה בת פנואל משבט אשר והיא באה בימים וחיתה עם בעלה שבע שנים אחרי בתוליה׃ 37 והיא אלמנה כארבע ושמנים שנה ולא משה מן המקדש ובצום ובתחנונים עבדה את האלהים לילה ויום׃ 38 ותקם בשעה ההיא ותגש להדות ליהוה ותדבר עליו באזני כל המחכים לגאלה בירושלים׃

Next Book Next Book