Zerubbabel Chosen as a Signet

Haggai 2

20 ויהי דבר יהוה שנית אל חגי בעשרים וארבעה לחדש לאמר׃ 21 אמר אל זרבבל פחת יהודה לאמר אני מרעיש את השמים ואת הארץ׃ 22 והפכתי כסא ממלכות והשמדתי חזק ממלכות הגוים והפכתי מרכבה ורכביה וירדו סוסים ורכביהם איש בחרב אחיו׃ 23 ביום ההוא נאם יהוה צבאות אקחך זרבבל בן שאלתיאל עבדי נאם יהוה ושמתיך כחותם כי בך בחרתי נאם יהוה צבאות׃

Next Book Next Book