Habakkuk Rejoices in the Lord

Habakkuk 3

17 כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃ 18 ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃

19 יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי׃

Next Book Next Book