The Lord's Answer

Habakkuk 1

5 ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר׃ 6 כי הנני מקים את הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לא לו׃ 7 אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא׃ 8 וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול׃ 9 כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי׃ 10 והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה׃ 11 אז חלף רוח ויעבר ואשם זו כחו לאלהו׃

Next Book Next Book