A Remnant Shall Be Delivered

Micah 5

7 והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם׃ 8 והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל׃ 9 תרם ידך על צריך וכל איביך יכרתו׃

10 והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך׃ 11 והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך׃ 12 והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך׃ 13 והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך׃ 14 ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך׃ 15 ועשיתי באף ובחמה נקם את הגוים אשר לא שמעו׃

Next Book Next Book