The Kingdom of the Lord

Obadiah 1

19 וירשו הנגב את הר עשו והשפלה את פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את הגלעד׃ 20 וגלת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב׃ 21 ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה ליהוה המלוכה׃

Next Book Next Book