Let Justice Roll Down

Amos 5

18 הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור׃ 19 כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש׃ 20 הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו׃

21 שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם׃ 22 כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט׃ 23 הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע׃ 24 ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן׃

25 הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל׃ 26 ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם׃ 27 והגליתי אתכם מהלאה לדמשק אמר יהוה אלהי צבאות שמו׃

Next Book Next Book